Яссам яссам

Бургутова Баярма - Яссам яссам

Шүрэтэй мүнгэн эмээлээ, эмээлээ
Шэдыт саашань мориндоо, мориндоо
Шэлдэг бэеынь залууда, залууда
Ерыт наашаа ёхортоо, ёхортоо

Дабталга:
А-hээ, залуушуул
А-hээ, надаю-да
Яссам яссам hаа
Яссам яссам hаа

Дуугаа дуулан хатарая
Ай даа, залуушуул бултадаа
Хатар зуугаа ябуулаяа
Ёхор наадан-а харуулаяа
Дуугаа дуулан хатарая
Ай даа, залуушуул бултадаа
Хатар зуугаа ябуулаяа
Ёхор наадан-а харуулаяа

Тохой мүнгэн эмээлээ, эмээлээ
Тохыш саашань мориндоо, мориндоо
Тойроод байhан залуушуул, залуушуул
Ерыт наашаа ёхортоо, ёхортоо

Дабталга:
А-hээ, залуушуул
А-hээ, надаю-да
Яссам яссам hаа
Яссам яссам hаа

Дуугаа дуулан хатарая
Ай даа, залуушуул бултадаа
Хатар зуугаа ябуулаяа
Ёхор наадан харуулаяа

Яссам яссам яссам hаа,
Яссам яссам хатарая
Яссам яссам хатарая,
Яссам яссам хатарая
Хатар яссам хатарая,
Хатар яссам хатарая
Хатараяа, хатар
Яссам хатарая

Дуугаа дуулан хатарая
Ай даа, залуушуул бултадаа
Хатар зуугаа ябуулаяа
Ёхор наадан-а харуулаяа

Алтан мүнгэн эмээлээ, эмээлээ
Ашыт саашань мориндоо, мориндоо
Айдар бэеынь залууда, залууда
Ерыт наашаа ёхортоо, ёхортоо

Дабталга:
А-hээ, залуушуул
А-hээ, надаю-да
Яссам яссам hаа
Яссам яссам hаа

Алтан мүнгэн эмээлээ, эмээлээ
Ашыт саашань мориндоо, мориндоо
Айдар бэеынь залууда, залууда
Ерыт наашаа ёхортоо, ёхортоо

Дабталга:
А-hээ, залуушуул
А-hээ, надаю-да
Яссам яссам hаа
Яссам яссам hаа

Яссам яссам яссам яссам яссам яссам hаа

Исполнитель: 
Год: 
Жанр: 
Тема песни: 
Популярность: 
7540