Урагшаа!

Дулма Сунрапова - Урагшаа!

Орон дэлхэйн жаргал эдлэн байхадаа
Олон ушар зүйлнүүд харагдаа намда
Үнэншье байха, худалшье байха
Баяр гуниг hэлгэн ерэн ошон байха
Байдалай асуудалнууд зүндөө байхал даа

Замай эхиндэ байхадаа
Зориг хүсэл hанаандам
Заншал ёhоо мартангүйгөөр
Зоригтой гэшхэлэел урагшаа,
Урагшаа!

Инаг дуран гэжа хаанаhаа ерэдэг юм
Эдир залуу наhанайм ошон юм
Буяншье байха, нүгэлшье байха
Жэлэй дүрбэн саг hэлгэн ерэн ошон байха
Жэнхэни асуудалнууд зүндөө байхал даа

Замай эхиндэ байхадаа
Зориг хүсэл hанаандам
Заншал ёhоо мартангүйгөөр
Зоригтой гэшхэлэел урагшаа,
Урагшаа!

Бридж:
Үглөө бүри наранай hайха элшэ харан
Үдэрэй шэные угтаhандаа баярлан
Үзэсхэлэнтэ дэлхэйн hайханиие үзэн
Урматай ябаял даа

Замай эхиндэ байхадаа
Зориг хүсэл hанаандам
Заншал ёhоо мартангүйгөөр
Зоригтой гэшхэлэел урагшаа.

Замай эхиндэ байхадаа
Зориг хүсэл hанаандам
Заншал ёhоо мартангүйгөөр
Зоригтой гэшхэлэел урагшаа,
Урагшаа!

Исполнитель: 
Жанр: 
Тема песни: