Сэндэр охин (Sender ohin)

Otgno - Сэндэр охин (Sender ohin)

Тээ ванги хош уне
тэ цу цатл нге нейх хой сон тохо
ар вуне нес тэда
Эль я синдер нер тэде хө

Исполнитель: 
Жанр: